Odwodnienie kościoła parafialnego w Odrowążu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i odkrywek ścian fundamentowych stwierdzono zawilgocenie ścian budynku kościoła, które spowodowane były uszkodzoną izolacją przeciwwodną z lepiku na ekranie żelbetowym, dociskowym ścian fundamentowych oraz nieskutecznym odprowadzeniem wody gruntowej z sąsiedztwa fundamentów budynku kościoła. Istniejące sączki drenażowe ceramiczne które wykonane zostały wokół ścian zewnętrznych oraz w odległości ok. 2,5 m. nie zapewniają właściwego, wystarczającego odprowadzenia wód gruntowych. Dodatkową przyczyną słabego odwodnienia terenu był słaba drożność i zamulenie sączków ceramicznych. W ramach prac wykonano został remont istniejącego odwodnienia systemu drenażowego wraz wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku kościoła w Odrowążu Podhalańskim wpisanego do gminnego rejestru zabytków, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. W sierpniu 2020 r. zakończone zostały prace remontowe odwodnienia kościoła parafialnego w Odrowążu. Prace realizowane były w ramach realizacji wniosku pn. „Remont istniejącego odwodnienia systemu drenażowego wraz wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku kościoła w Odrowążu Podhalańskim wpisanego do gminnego rejestru zabytków”, mająca na celu: Cel ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku, Celem szczegółowy 1.2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz aktywności i integracji mieszkańców, Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru ” operacja w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.